Izglītojoši raksti

Par kavējumiem!

Pamatojoties uz MK noteikumi Nr. 89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, tad VPĢ administrācija informē vecākus/aizbildņus, ka viņu pienākums ir sazināties ar klases audzinātāju par bērna neierašanos skolā konkrētajā dienā līdz plkst. 12:00, t.i., piezvanot vai atsūtot SMS, uzrakstot vēstuli uz e-pastu u.c.

Ja gadījumā klases audzinātājam nav zināms iemesls par izglītojamā neierašanos skolā vai tas nav uzskatāms par attaisnojošu un viņš ir kavējis vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī, tad izglītības iestādes pienākums ir nekavējoties rakstiskā veidā informēt pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldi,kura atbilstoši savai kompetencei noskaidros izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņus.

Lūgums vecākiem/aizbildņiem laikus sazināties ar klases audzinātāju un informēt par bērna neierašanos skolā, lai izglītības iestādei problēmsituācijas risināšanā nebūtu jāiesaista Izglītības pārvalde.

Zīme kavējumiem (paraugs)

 

Noteikumi, kas jāņem vērā vecākiem, ja viņi dodas uz ārzemēm

Ja bērna abi vecāki dodas uz ārzemēm strādāt, tad obligāti ir jānokārto pilnvara, t.i., ar cilvēku, kuram vecāki uztic pieskatīt un audzināt savu bērnu.
Šo pilnvaru vēlams (kopijas veidā) iesniegt klases audzinātājam/-ai!!!
Ja gadījumā ar bērnu, kas notiek, tad klases audzinātājs/-a zina pie kā griezties, kā arī drošības ziņā, piemēram, ja bērnam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība (steidzama operācija), tad ir pilnvarotā persona, kas var oficiāli parakstīt dokumentus – pretējā gadījumā jūsu bērnam netiks sniegta medicīniskā palīdzība.

Ja uz ārzemēm vecāki dodas kopā ar bērnu/-iem (mācību gada laikā), tad par to ir jāinformē izglītības iestāde, kurā Jūsu bērns mācās un jāiesniedz rakstisks vecāku iesniegums skolas direktorei!

Poblēmsituācijas risināšana

Problēmsituāciju risināšanas 4 soļi VPĢ

Brīvpusdienas

Bērniem brīvpusdienas piešķir, ja bērns ir aizbildniecībā, ja ģimenei ir trūcīgas ģimenes statuss un citos gadījumos.

Ja bērnam ir nepieciešamas brīvpusdienas un deklarētā dzīves vieta ir Valmierā, tad pēc palīdzības ir jāvēršas Valmieras bāriņtiesā (ja bērns ir aizbildniecībā) vai Valmieras Sociālajā dienestā (dažādās situācijās). Ja deklarētā dzīves vieta ārpus Valmieras, tad jādodas uz tās pilsētas vai pagasta bāriņtiesu vai Sociālo dienestu, kura apkalpošanas teritorijā Jūs dzīvojat, lai nokārtotu bērnam brīvpusdienas.

Nokārtojot nepieciešamo dokumentāciju Valmieras bāriņtiesā vai Valmieras Sociālajā dienestā, vecākiem tiek izsniegta izziņa, kura apstiprina, ka bērnam pienākas brīvpusdienas uz noteiktu laika periodu, un par to Valmieras Sociālā dienesta darbiniece elektroniski informē skolas sociālo pedagoģi, kura, saņemot atbilstošo informāciju, piesaka skolēnam brīvpusdienas skolas kafejnīcā. Ja šāda veida izziņa par brīvpusdienām bērnam tiek izsniegta citā vietā, piemēram, Mazsalacā, Strenčos, Brenguļos u.c., tad tā ir jānogādā izglītības iestādē un jāatdod skolas sociālajai pedagoģei, kura savukārt pieteiks skolēnam brīvpusdienas skolas kafejnīcā.

Parasti brīvpusdienas skolēniem tiek piešķirtas uz vienu mācību semestri, izņēmumi mēdz būt pagastu pašvaldībās, kad tiek norādīti citi laika periodi, t.i., no tāda mēneša līdz tādam mēnesim nevis konkrēts mācību semestris. Tāpēc vecāki, lūdzu, pievērsiet uzmanību norādītajam laika periodam, lai laikus nokārtotu nepieciešamās formalitātes un izņemtu jaunu izziņu nākamajam mācību semestrim vai laika posmam.

Vecāku informēšanas sistēma Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā

Mēnesis

Skolas informācija

Informācija 09.10.
11.12.
01.
 02.03.04.05.06.
1. 7.-9.klašu skolēna dienasgrāmata- skolas darba reglamentējošais dokumentsaaa
111aaa
111111111111111111111
2. Ģimnāzijas izglītības programmu piedāvājums111 111 111  sss sss sss
3. Informācija par valsts pārbaudes darbiem sss111 111
4. Informācija par pusdienām111  sss
5. Informācija par skolas vecāku sapulcēm sss 111
6. Informācija par Ģimnāzijas padomes sēdēm111111111 111
7. Informatīvs buklets vecākiem111
8. Skolas mājas lapas ziņojumi111111 111 111
9. Gadagrāmata (diska formātā)111
10. Individuāli ziņojumi- administrācijas vēstules par mācību darba sasniegumiem, pārkāpumiem, uzaicinājumi tikties skolā111 111  111111  111111 111  111111111
11. Skolēna liecība111  111
12. Izglītības dokuments 9; 12.kl. skolēniem111
13. Informācija par mācību grāmatām 111111 111
14. Informācija par uzņemšanu VPĢ111
15. Informācija par pagarināto mācību gadu, pēcpārbaudījumiem, pārcelšanu nākamajā klasē111111
16. Informācija par iespējām darboties skolas interešu izglītības programmās111111111111111111111111111111
17. Informācija par skolas atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga, medmāsas) pieejamību111111111111111111111111111111
18. Informācija par ārpusklases darba aktivitātēm111111111111111111111111111111
19. Diplomi, pateicības, atzinības111111111111111111111111111111
Klases audzinātāja informācija1. Skolēna dienasgrāmata un mācību sasniegumu grāmatiņa – ikdienas uzvedības vērtējums, skolēna pašvērtējums, mācību vērtējumi, kavējumi111111111111111111111111111111
2. Informācija par skolēnu mācību sasniegumu dinamiku (reizi mēnesī)111111111111111111111111111111
3. Informācija par piedāvātajiem klases un ārpusklases pasākumiem (ekskursijas, pārgājieni) un to norisi, par klases vecāku sapulcēm, dažādi ziņojumi111111111111111111111111111111
4. Informācija par iespējām darboties skolas interešu izglītības programmās 111 111

 

Ģimnāzijas padome

Ģimnāzijas padome ir vecāku- domubiedru grupa, kas vēlas darboties skolas un skolēnu labā. Padomes mērķis ir uzlabot skolas darbu, veicināt tās attīstību, sekmēt vecāku un skolas sadarbību, risināt problēmas.

No katras klases šajā padomē darbojas 1- 2 vecāki.

Lūgums izmantot šos pārstāvjus sava viedokļa paušanai sanāksmēs, problēmu izteikšanai, darba uzlabošanai. Lūgums sadarboties ar klases vecāku pārstāvi, sazinoties e- klases pastā, telefoniski vai personīgi situācijās, kad vēlaties kādu domu vai problēmu paust skolas vadībai. Tāpat lūgums klases vecāku sapulcēs dot vārdu un uzklausīt padomes pārstāvi, lai tas atskaitītos par paveikto, runāto Ģimnāzijas padomē.