Kāpēc izvēlēties mācīties Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā?

IESPĒJAS

 • iegūt kvalitatīvu izglītību vienā no mūsdienīgām izglītības programmām, sagatavoties studijām augstskolā
 • iegūt starptautiski atzītu vācu valodas diplomu DSD, apgūt norvēģu valodu
 • ar savām idejām un iniciatīvu veidot skolas gaisotni
 • bez maksas apmeklēt konsultācijas pie visiem mācību priekšmetu skolotājiem
 • matemātikas un dabaszinātņu jomas (fizika, ķīmija, bioloģija) priekšmetu skolotāju vadībā izmantot ģimnāzijas bagāto mācību materiālu un iekārtu klāstu
 • saņemt atbalstu no skolotājiem dalībai olimpiādēs, konkursos, pētniecisko darbu izstrādē
 • izmantot skolas sporta zāli un peldbaseinu
 • papildināt savas zināšanas un erudīciju informatīvajā centrā, bibliotēkā un karjeras centrā
 • starpbrīžu un brīvstundu laikā apmeklēt skolas plašo kafejnīcu
 • aktīvi iesaistīties dažādos konkursos, meistarklasēs un projektos
 • gūt īpaši labus vērtējumus centralizētajos eksāmenos, valsts pārbaudes darbos un arī mācību gadu noslēdzot
 • dzīvot labiekārtotās kopmītnēs.

 


 Uzņemšana Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas vispārējās pamatizglītības programmā (7. – 9. kl.)

1. Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā var iegūt pamatizglītību un sagatavoties turpmākajām mācībām ģimnāzijā, īstenojot vispārējās pamatizglītības 2. posma programmu (7.-9.kl.).

2. 7.- 9. kl. klasē uzņem skolēnus, kuri

 • pierādījuši gribu izglītoties un ir sekmīgi apguvuši iepriekšējo klašu mācību kursu;
 • piedalās pašdarbībā un aizstāv skolas godu;
 • apņemas pildīt Ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumus.

3. Uzņemšanas kārtība 7. klasē

 • Klašu komplektēšanu iespaido zēnu/meiteņu skaits klasē normālu attiecību veidošanā, vācu/krievu valodu apgūstošo skaits klasē un Valmieras Pārgaujas sākumskolas ieteikumi.
 • Norādītajā laikā izglītojamā vecāki (aizbildņi), uzrādot bērna personu apliecinošu dokumentu – pasi vai dzimšanas apliecību, iesniedz komisijai:
  • iesniegumu
  • 6.klases beigšanas liecību
  • medicīnisko karti (veidlapa 026/u).

4. Uzņemšanas kārtība 8. un 9. klasē

Skolēna vecāki (aizbildņi), uzrādot bērna personu apliecinošu dokumentu, iesniedz:

 • iesniegums;
 • liecību par pabeigtu iepriekšējo klasi;

Ģimnāzija izsniedz vecākiem izziņu par uzņemšanu, uz kuras pamata iepriekšējā skola izsniedz pārējos dokumentus.

UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA


 Uzņemšana Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programnmās (10. – 12. kl.)

 1. Uzņemšanas noteikumi 10. un 11., 12.kl.
 2. Iesniedzamie dokumenti:
  • iesniegums_10.kl
  • iesniegums_11.,12.kl.
  • apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus,
  • personu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu,
  • medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u).
 3. 2017./2018. m.g. piedāvā mācīties 10. klasēs šādās VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS:
  • Vispārizglītojošā virziena (par programmu)
  • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (dabaszinības) (par programmu)
  • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (matemātika un datorika) (par programmu)
  • Humanitārā un sociālā virziena (par programmu)

UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA