Normatīvie akti un dokumenti

NOTEIKUMI

REGLAMENTI

 • Pedagoģiskās padomes reglaments
 • Ģimnāzijas padomes reglaments
 • Ģimnāzijas bibliotēkas reglaments
 • Izglītojamo pašpārvaldes reglaments
 • Atbalsta personāla darba reglaments

KĀRTĪBAS

 • Klases audzinātāja darba pienākumi un tiesības
 • Informācijas sistēmu un datortehnikas izmantošanas kārtība
 • Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē
 • Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība pārbaudes darbos
 • E-klases lietošanas un aizpildīšanas kārtība
 • Skolēnu personas datu aizsardzības kārtība
 • Simbolikas un atribūtikas lietošanas kārtība

Ar visu minēto dokumentāciju iespējams iepazīties skolas lietvedībā.