2019./2020.m.g. PRIORITĀTES audzināšanas darbā

(Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra aktualitātēm vispārējā, profesionālajā un interešu izglītībā 2019./2020. mācību gadā)

 1. Pašvadības prasmju attīstīšana skolēnos un skolēnu patriotisma un pilsonisko vērtību apguve un pilsoniskā līdzdalība skolas, pilsētas, valsts dzīvē.
 2. Skolēnu pašpārvaldes darbības un ģimnāzijas tradīciju stiprināšana, nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības iespējas.
 3. Bērnu un jauniešu motivēšana iesaistīties interešu izglītībā, uzsākot mērķtiecīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un svētkiem 2020.gadā un veicinot skolēnu individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās.
 4. Aktīva iesaistīšanās iniciatīvas „Latvijas skolas soma” aktivitātēs.
 5. Vecāku un skolas sadarbības pilnveidošana, izvēloties jēgpilnas un kvalitatīvas sadarbības formas.
 6. Mērķtiecīgu klašu stundu organizēšana atbilstoši skolas audzināšanas darba programmai un audzināšanas plānam, iedzīvinot skolas vidē ģimnāzijas vērtības: sadarbību, radošumu un erudīciju.

Klases audzinātāja dokumenti:

 • Klases audzinātāja mape;
 • Klases audzināšanas darba plāns (perspektīvais plāns) mācību gadam;
 • Skolēnu izpētes plānojums un veiktās aktivitātes;
 • Skolēnu izpētes materiāli (apkopojums un analīze);
 • Karjeras izglītības materiāli un klasē/skolā veiktās aktivitātes;
 • Materiāli par audzināšanas darbu klasē (prezentācijas, klases stundu plāni u.c.);
 • Vecāku sapulču protokoli;
 • Individuālais darbs ar vecākiem (ieraksti e-klasē);
 • Ekskursiju (pārgājienu) pieteikumi;
 • Drošības instruktāžas;
 • Ārpusstundu aktivitāšu materiāli (foto u.c.);
 • Diplomi, pateicības u.c. apstiprinājumi par klases aktivitāti un dalību pasākumos, konkursos;
 • Klases audzinātāja darba pašvērtējums (mācību gada beigās).

Klases audzinātāja ikdienas uzdevumi:

 • iepazīstināt skolēnus ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, aktualizēt tos ikdienā, pārrunāt skolēnu pienākumus un tiesības, kopīgi izstrādāt klases iekšējās kārtības noteikumus;
 • informēt par aktualitātēm izglītības iestādes dzīvē;
 • analizēt skolēnu mācību sasniegumus un disciplīnu, viņu izaugsmes dinamiku, motivēt skolēnus veikt pašvērtējumu;
 • veicināt klases kolektīva saliedēšanu, kopīgi ar skolēniem un viņu vecākiem organizējot klases pasākumus (ekskursijas, tikšanās, klases vakari u.c.) un veidojot klases tradīcijas;
 • iesaistīt skolēnus izglītības iestādes organizētajos ārpusstundu pasākumos;
 • organizēt skolēnu līdzdalību klases un izglītības iestādes vides saglabāšanā un sakopšanā,
 • motivēt skolēnus iesaistīties skolēnu pašpārvaldē un ārpusstundu darbībā, tajā skaitā interešu izglītības programmās;
 • sniegt atbalstu savas audzināmās klases skolēniem, ievērojot skolēnu individuālās īpatnības, sekmēt viņu personības attīstību.
 • motivēt skolēnus iesaistīties Karjeras izglītības aktivitātēs.

Klases audzinātājs, ņemot vērā izglītības iestādes audzināšanas programmu un plānu un klases raksturojumu un skolēnu vajadzības, izstrādā audzināšanas darba plānu, kurā plāno un īsteno:

 • klases stundu tematus diskusijām,
 • skolēnu, viņu vajadzību un interešu izpēti sadarbībā ar pārējiem pedagogiem un atbalsta personālu,
 • sadarbību ar skolēniem un viņu vecākiem,
 • ārpusstundu aktivitātes klases/grupas kolektīva saliedēšanā.

Viens no pedagoga, kurš veic klases audzināšanas darbu, uzdevumiem ir organizēt klases audzināšanas stundas. VISC ir izveidojis metodisko materiālu “Ieteikumi klases stundu programmas īstenošanai”, kas palīdz mērķtiecīgi plānot un īstenot klases stundas par šādām tematiskām grupām:

 • sevis izzināšana un pilnveidošana,
 • piederība valstij,
 • pilsoniskā līdzdalība,
 • veselība un vide,
 • karjeras izvēle,
 • drošība.

Klases audzinātāju sanāksmes:

 • 29.08.2019. – 7. un 10.klašu audzinātāju un mācību priekšmetu skolotāju sanāksmes ar mērķi izveidot 7. un 10.klašu skolēnu uzvedības priekšrakstus;
 • 24.09.2019. – 2019./2020.m.g. audzināšanas darba prioritātes, informācija par klašu audzinātāju dokumentāciju.

 Vecāku sapulces:

 • 1.semestrī – septembra pēdējā, oktobra pirmās nedēļas;
 • 2.semestrī – vienu vai vairākas reizes pēc nepieciešamības;
 • 28.08.2019. – skolas vecāku sapulce Valmieras Kultūras centrā par skolas darba aktualitātēm 2019./2020.m.g., iegūstot Valsts ģimnāzijas nosaukumu;

Citi klases pasākumi:

 • Mācību ekskursijas, projektu nedēļa, Olimpiskā diena, sporta dienas, skolas talkas.

Ieteicamie klases pasākumi:

 • Teātru, muzeju un kino apmeklējumi, piedalīšanās dažādos projektos un labdarības pasākumos, akcijās, konkursos, iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā, ZZ čempionātā u.c.

2019./2020.m.g. klašu audzinātāji

KlaseAudzinātājs
7.aInāra Bērziņa
7.bInese Vilciņa
7.cSanta Judeika
7.dMāris Bušmanis
8.aĒrika Ivanova
8.bLauma Lāce
8.cIveta Šteindāle
8.dEvita Kornete
9.aGita Apsīte
9.bAnda Zīverte
9.cAgita Ziņģīte
10.a Evija Kārkliņa
9.b Juris Mūrnieks
10.c Anda Asafreja
10.d Sandra Krūze
11.aLita Paulsone
11.bInāra Veita
11.cGuna Taube
12.aMarta Empele
12.bElīna Vīre
12.cInga Mudele
12.dIlze Melne