2018./2019.m.g. PRIORITĀTES audzināšanas darbā

(Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra aktualitātēm vispārējā, profesionālajā un interešu izglītībā 2018./2019. mācību gadā)

 1. Pašvadības prasmju attīstīšana skolēnos un skolēnu patriotisma un pilsonisko vērtību apguve un pilsoniskā līdzdalība skolas, pilsētas, valsts dzīvē.
 2. Skolēnu pašpārvaldes darbības un ģimnāzijas tradīciju saglabāšana skolas pārbūves laikā, sagaidot Latvijas simtgadi un nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības iespējas.
 3. Bērnu un jauniešu motivēšana iesaistīties interešu izglītībā, uzsākot mērķtiecīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un svētkiem 2020.gadā un veicinot skolēnu individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās.
 4. Aktīva iesaistīšanās iniciatīvas „Latvijas skolas soma” aktivitātēs.
 5. Vecāku un skolas sadarbības pilnveidošana, izvēloties jēgpilnas un kvalitatīvas sadarbības formas.

Klases audzinātāja dokumenti:

 • Klases audzinātāja mape;
 • Klases audzināšanas darba plāns (perspektīvais plāns) mācību gadam;
 • Skolēnu izpētes plānojums un veiktās aktivitātes;
 • Skolēnu izpētes materiāli (apkopojums un analīze);
 • Karjeras izglītības materiāli un klasē/skolā veiktās aktivitātes;
 • Materiāli par audzināšanas darbu klasē (prezentācijas, klases stundu plāni u.c.);
 • Vecāku sapulču protokoli;
 • Individuālais darbs ar vecākiem (ieraksti e-klasē);
 • Ekskursiju (pārgājienu) pieteikumi;
 • Drošības instruktāžas;
 • Ārpusstundu aktivitāšu materiāli (foto u.c.);
 • Diplomi, pateicības u.c. apstiprinājumi par klases aktivitāti un dalību pasākumos, konkursos;
 • Klases audzinātāja darba pašvērtējums (mācību gada beigās).

Klases audzinātāja ikdienas uzdevumi:

 • iepazīstināt skolēnus ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, aktualizēt tos ikdienā, pārrunāt skolēnu pienākumus un tiesības, kopīgi izstrādāt klases iekšējās kārtības noteikumus;
 • informēt par aktualitātēm izglītības iestādes dzīvē;
 • analizēt skolēnu mācību sasniegumus un disciplīnu, viņu izaugsmes dinamiku, motivēt skolēnus veikt pašvērtējumu;
 • veicināt klases kolektīva saliedēšanu, kopīgi ar skolēniem un viņu vecākiem organizējot klases pasākumus (ekskursijas, tikšanās, klases vakari u.c.) un veidojot klases tradīcijas;
 • iesaistīt skolēnus izglītības iestādes organizētajos ārpusstundu pasākumos;
 • organizēt skolēnu līdzdalību klases un izglītības iestādes vides saglabāšanā un sakopšanā;
 • motivēt skolēnus iesaistīties skolēnu pašpārvaldē un ārpusstundu darbībā, tajā skaitā interešu izglītības programmās;
 • sniegt atbalstu savas audzināmās klases skolēniem, ievērojot skolēnu individuālās īpatnības, sekmēt viņu personības attīstību;
 • motivēt skolēnus iesaistīties Karjeras izglītības aktivitātēs.

Klases audzinātājs, ņemot vērā izglītības iestādes audzināšanas programmu un plānu un klases raksturojumu un skolēnu vajadzības, izstrādā audzināšanas darba plānu, kurā plāno un īsteno:

 • klases stundu tematus diskusijām,
 • skolēnu, viņu vajadzību un interešu izpēti sadarbībā ar pārējiem pedagogiem un atbalsta personālu,
 • sadarbību ar skolēniem un viņu vecākiem,
 • ārpusstundu aktivitātes klases/grupas kolektīva saliedēšanā.

Viens no pedagoga, kurš veic klases audzināšanas darbu, uzdevumiem ir organizēt klases audzināšanas stundas. VISC ir izveidojis metodisko materiālu “Ieteikumi klases stundu programmas īstenošanai”, kas palīdz mērķtiecīgi plānot un īstenot klases stundas par šādām tematiskām grupām:

 • sevis izzināšana un pilnveidošana,
 • piederība valstij,
 • pilsoniskā līdzdalība,
 • veselība un vide,
 • karjeras izvēle,
 • drošība.

Klases audzinātāju sanāksmes:

 • 08.2018. – 7. un 10.klašu audzinātāju sanāksmes ar mērķi izveidot 7. un 10.klašu skolēnu uzvedības priekšrakstus;
 • 09.2018. – 2018./2019.m.g. audzināšanas darba prioritātes, informācija par klašu audzinātāju dokumentāciju.

 Vecāku sapulces:

 • 1.semestrī – septembra pēdējā, oktobra pirmās nedēļas;
 • 2.semestrī – vienu vai vairākas reizes pēc nepieciešamības;
 • 29.08.2018. – skolas vecāku sapulce Valmieras Kultūras centrā par skolas darba organizāciju skolas pārbūves laikā;
 • 2.semestrī – skolas vecāku sapulce par aktualitātēm skolas darbā pēc skolas pārbūves pabeigšanas.

Citi klases pasākumi:

 • Mācību ekskursijas, projektu nedēļa, Olimpiskā diena, sporta dienas, skolas talkas.

Ieteicamie klases pasākumi:

 • Teātru, muzeju un kino apmeklējumi, piedalīšanās dažādos projektos un labdarības pasākumos, akcijās, konkursos, iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā, ZZ čempionātā u.c.

Plānotie ārpusstundu pasākumi           

 

DatumsPasākumsAtbildīgie
 Augusts/Septembris 
29.09.Skolas vecāku un skolēnu sapulce Valmieras Kultūras centrāA.Zariņa
3.09.Zinību dienaSkolēnu dome
4.09.Adaptācijas dienas aktivitātes 7. un 10.klasēm7., 10.klašu audzinātāji, atbalsta personāls
6.09.Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atklāšanas pasākums arēnā “Rīga”I.Lakuča
8.,9.09.Sporta spēles „Mēs varam”A.Zariņa, S.Deisone
13.09.MOT projekta 1.aktivitāte “Izvēlies drosmi!” 7.klašu skolēniemĒ.Ivanova
20.09.Skolēnu domes saliedēšanas pasākumsSkolēnu dome, I.Lakuča
21.09.Olimpiskā dienaSporta skolotāji, visi kl.audz.
24.-28.09.MOT projekta 2.aktivitāte “Cerības” 7.klašu skolēniemĒ.Ivanova
28.09.Pirmā mācību gada balleSkolēnu dome, I.Lakuča
Oktobris
oktobris10.klašu iesvētību pārbaudījumi (Zemessardzē un fotoorientēšanās Valmierā)10., 12.klašu skolēni, klašu audzinātāji, I.Lakuča
9.10.Skolotāju diena12.kl.audz. un 12.klašu skolēni, I.Lakuča
8.-12.10.

Ziemeļu nedēļa un Norvēģijas vēstnieka Latvijā vizīte Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā

Karjeras nedēļa

Psihologu dienas

S.Deisone un Norvēģu klases jaunieši;

L.Lāce

I.Rozīte-Ķikse

15.-17.10.Tehnobuss 8.klašu skolēniem8.klašu skolēni un klašu audzinātāji, L.Lāce
15.-19.10.MOT projekta 3.aktivitāte “Fokuss” 7.klašu skolēniemĒ.Ivanova
15.-21.10.Labo darbu nedēļa 2018Kl.audz. un māc.pr. skolotāji
 Novembris
11.11.Lāčplēša diena – lāpu gājiensKl.audz., māc.pr. skolotāji, sociālo zinību skolotāji
16.11.     Valsts svētku koncerts Valmieras Kultūras centrā, patriotiskā klases stundaI.Lakuča, klašu audz.
23.11.Labdarības nedēļa un “Diena rūpēties!”Kl.audz. un māc.pr. skolotāji
23.11.Patriotiskā balle kopā ar VVĢ jauniešiemI.Lakuča un Skolēnu dome
 Decembris
3.-7.10.MOT projekta 4.aktivitāte “Dialogs” 7.klašu skolēniemĒ.Ivanova

10.-14.12.

13.12.

Skolas dekorēšana Ziemassvētkiem

Labdarības koncerts

Kl.audz., Skolēnu dome, I.Lakuča
20.12.Ziemassvētku koncerts un Lielā Ziemassvētku balle Valmieras Kultūras centrāKl.audz., māc.pr.skolotāji, I.Lakuča, Skolēnu dome

2018./2019.m.g. klašu audzinātāji

KlaseAudzinātājs
7.aĒrika Ivanova
7.bLauma Lāce
7.cIveta Šteindāle
7.dEvita Kornete
8.aGita Apsīte
8.bAnda Zīverte
8.cAgita Ziņģīte
9.a  Anda Asafreja
9.b Evija Kārkliņa
9.c Ilze Dukure
9.d Sandra Krūze
10.aLita Paulsone
10.bInāra Veita
10.cGuna Taube
11.aMarta Empele
11.bElīna Vīre
11.cInga Mudele
11.dIlze Melne
12.a Māra Gavare
12.b Māris Bušmanis
12.c Ārija Ķīse
12.dDana Ukasa