2017./2018.m.g. PRIORITĀTES audzināšanas darbā

(Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra aktualitātēm un jaunumiem vispārējā, profesionālajā un interešu izglītībā 2017./2018. mācību gadā)

 1. Pašvadības prasmju attīstīšana skolēnos un skolēnu patriotisma un pilsonisko vērtību apguve un pilsoniskā līdzdalība skolas, pilsētas, valsts dzīvē.
 2. Skolēnu pašpārvaldes darbības un ģimnāzijas tradīciju stiprināšana, turpinot gatavošanos Latvijas simtgadei un nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības iespējas.
 3. Bērnu un jauniešu motivēšana iesaistīties interešu izglītībā, uzsākot mērķtiecīgu un plānveidīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un svētkiem 2020.gadā un veicinot skolēnu individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās.
 4. Pedagogu sadarbības un metodiskā darba labās prakses popularizēšana interešu izglītībā un audzināšanas darbā.
 5. Vecāku un skolas sadarbības pilnveidošana, izvēloties jēgpilnas un kvalitatīvas sadarbības formas.

Klases audzinātāja dokumenti:

 • Klases audzinātāja mape;
 • Klases audzināšanas darba plāns (perspektīvais plāns) mācību gadam;
 • Skolēnu izpētes plānojums un veiktās aktivitātes;
 • Skolēnu izpētes materiāli (apkopojums un analīze);
 • Materiāli par audzināšanas darbu klasē (prezentācijas, klases stundu plāni u.c.);
 • Vecāku sapulču protokoli;
 • Individuālais darbs ar vecākiem (ieraksti e-klasē);
 • Ekskursiju (pārgājienu) pieteikumi;
 • Drošības instruktāžas;
 • Ārpusstundu aktivitāšu materiāli (foto u.c.);
 • Diplomi, pateicības u.c. apstiprinājumi par klases aktivitāti un dalību pasākumos, konkursos;
 • Klases audzinātāja darba pašvērtējums (mācību gada beigās).

Klases audzinātāja ikdienas uzdevumi:

 • iepazīstināt skolēnus ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, aktualizēt tos ikdienā, pārrunāt skolēnu pienākumus un tiesības, kopīgi izstrādāt klases iekšējās kārtības noteikumus;
 • informēt par aktualitātēm izglītības iestādes dzīvē;
 • analizēt skolēnu mācību sasniegumus un disciplīnu, viņu izaugsmes dinamiku, motivēt skolēnus veikt pašvērtējumu;
 • veicināt klases kolektīva saliedēšanu, kopīgi ar skolēniem un viņu vecākiem organizējot klases pasākumus (ekskursijas, tikšanās, klases vakari u.c.) un veidojot klases tradīcijas;
 • iesaistīt skolēnus izglītības iestādes organizētajos ārpusstundu pasākumos;
 • organizēt skolēnu līdzdalību klases un izglītības iestādes vides saglabāšanā un sakopšanā;
 • motivēt skolēnus iesaistīties skolēnu pašpārvaldē un ārpusstundu darbībā, tajā skaitā interešu izglītības programmās;
 • sniegt atbalstu savas audzināmās klases skolēniem, ievērojot skolēnu individuālās īpatnības, sekmēt viņu personības attīstību.

 

Klases audzinātājs, ņemot vērā izglītības iestādes audzināšanas programmu un plānu un klases raksturojumu un skolēnu vajadzības, izstrādā audzināšanas darba plānu, kurā plāno un īsteno:

 • klases stundu tematus diskusijām,
 •  skolēnu, viņu vajadzību un interešu izpēti sadarbībā ar pārējiem pedagogiem un atbalsta personālu,
 • sadarbību ar skolēniem un viņu vecākiem,
 • ārpusstundu aktivitātes klases/grupas kolektīva saliedēšanā (ekskursijas, projektu nedēļu, sporta un tūrisma dienas, talkas – atbilstoši skolas darba plānam).
 • pēc klases audzinātāja izvēles – teātru, muzeju un kino apmeklējumi, piedalīšanās atsevišķos projektos vai labdarības pasākumos, akcijās, konkursos, ZZ čempionātā utt.

Viens no pedagoga, kurš veic klases audzināšanas darbu, uzdevumiem ir organizēt klases audzināšanas stundas. VISC ir aktualizējis un pilnveidojis metodisko līdzekli Klases stundu programmas paraugs, kas palīdz mērķtiecīgi plānot un īstenot klases stundas par šādām tematiskām grupām:

 • sevis izzināšana un pilnveidošana,
 • piederība valstij,
 • pilsoniskā līdzdalība,
 • veselība un vide,
 • karjeras izvēle,
 • drošība.

Klases audzinātāju sanāksmes:

 • 09.2017. – 2017./2018.m.g. audzināšanas darba prioritātes, informācija par klašu audzinātāju dokumentāciju, tematiska nodarbība par pašvadības prasmju attīstīšanu skolēnos „Savas dzīves saimnieks. Ieskats FranklinCovey.EDUCATION programmā  “Līderis manī””.

 Vecāku sapulces:

 • 1.semestrī – septembra pēdējā, oktobra pirmās nedēļas;
 • 2.semestrī – vienu vai vairākas reizes pēc nepieciešamības;
 • 16.10.2017. – skolas vecāku sapulce;
 • 14.12.2017. – Labdarības koncerts vecākiem.

Citi klases pasākumi:

 • Mācību ekskursijas, projektu nedēļa, Olimpiskā diena, sporta dienas, skolas talkas.

Ieteicamie klases pasākumi:

 • Teātru, muzeju un kino apmeklējumi, piedalīšanās dažādos projektos un labdarības pasākumos, akcijās, konkursos, iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā, ZZ čempionātā u.c.

Plānotie ārpusstundu pasākumi 2017./2018.m.g. 1.semestrī

DatumsPasākumsAtbildīgie

 Septembris

1.09.Zinību dienaSkolēnu dome
9.-10.09.Sporta spēles „Mēs varam”A.Zariņa, S.Deisone
15.09.Skolēnu domes saliedēšanas pasākumsSkolēnu dome, I.Lakuča
21.09.Dzejas dienasBibliotekāre, Latv.val.skolotāji
25.09.Klašu fotografēšanāsI.Lakuča, A.Rozentāle
22.09.Olimpiskā dienaSporta skolotāji, visi kl.audz.
22.09.Pirmā mācību gada balle “Paris fashion week VPĢ 2017”Skolēnu dome, I.Lakuča
28.09.-6.10.Iesvētības 7. un 10.klašu skolēniem7., 10., 12.kl.audz. un skolēni, Skolēnu dome, I.Lakuča
28.09.10.klašu iesvētību 1.pārbaudījums (Zemessardzē)10., 12.klašu skolēni, klašu audzinātāji, I.Lakuča
29.09.Skolotāju diena12.kl.audz. un 12.klašu skolēni

 Oktobris

2.10.7.klašu iesvētības jeb iepazīšanās dienaI.Lakuča un Skolēnu dome
6.10.10.klašu iesvētību galvenais pārbaudījums – Aristotelis10., 12.klašu skolēni, 10., 12.klašu audz., I.Lakuča
6.10.Aristoteļa balle10., 12.klašu skolēni, 10., 12.klašu audz., I.Lakuča
16.10.Skolas vecāku sapulce 7.-12.klašu vecākiemI.Lakuča, klašu audzinātāji
16.-20.10.Labo darbu nedēļa – Rudens talkas7.-8. un 10.-11. kl.audz.
19.-21.10.Karjeras nedēļaL.Lāce

 Novembris

11.11.Lāčplēša diena – lāpu gājiens; svecīšu iedegšana skolas logosVisi kl.audz., Sociālo zinību MK
17.11.
Valsts svētku koncerti, patriotiskā klases stundaVisi kl.audz.
24.11.Patriotiskā balleI.Lakuča un Skolēnu dome

 Decembris

4.-8.12.Labdarības nedēļa (skolas dekorēšana Ziemassvētkiem)Kl.audz., skolēni, Skolēnu dome
14.12.Labdarības koncerts vecākiem Kl.audz., Skolēnu dome
22.12.

Ziemassvētku koncerti 7.-9.kl. un 10.-12.kl.

Lielā Ziemassvētku balle

Visi kl.audz., māc.pr.skolotāji

 

2017./2018.m.g. klašu audzinātāji

KlaseAudzinātājs
7.aGita Apsīte
7.bAnda Zīverte
7.cAgita Ziņģīte
8.a  Anda Asafreja
8.b Evija Kārkliņa
8.c Ilze Dukure
8.d Sandra Krūze
9.aGuna Taube
9.bInāra Bērziņa
9.cLita Paulsone
10.aMarta Empele
10.bElīna Vīre
10.cInga Mudele
10.dIlze Melne
11.a Māra Gavare
11.b Māris Bušmanis
11.c Ārija Ķīse
11.dDana Ukasa
12.aEvita Kornete
12.bSolvita Eliņa
12.cAstra Pacēviča