2018./2019.m.g. PRIORITĀTES audzināšanas darbā

(Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra aktualitātēm vispārējā, profesionālajā un interešu izglītībā 2018./2019. mācību gadā)

 1. Pašvadības prasmju attīstīšana skolēnos un skolēnu patriotisma un pilsonisko vērtību apguve un pilsoniskā līdzdalība skolas, pilsētas, valsts dzīvē.
 2. Skolēnu pašpārvaldes darbības un ģimnāzijas tradīciju saglabāšana skolas pārbūves laikā, sagaidot Latvijas simtgadi un nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības iespējas.
 3. Bērnu un jauniešu motivēšana iesaistīties interešu izglītībā, uzsākot mērķtiecīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un svētkiem 2020.gadā un veicinot skolēnu individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās.
 4. Aktīva iesaistīšanās iniciatīvas „Latvijas skolas soma” aktivitātēs.
 5. Vecāku un skolas sadarbības pilnveidošana, izvēloties jēgpilnas un kvalitatīvas sadarbības formas.

Klases audzinātāja dokumenti:

 • Klases audzinātāja mape;
 • Klases audzināšanas darba plāns (perspektīvais plāns) mācību gadam;
 • Skolēnu izpētes plānojums un veiktās aktivitātes;
 • Skolēnu izpētes materiāli (apkopojums un analīze);
 • Karjeras izglītības materiāli un klasē/skolā veiktās aktivitātes;
 • Materiāli par audzināšanas darbu klasē (prezentācijas, klases stundu plāni u.c.);
 • Vecāku sapulču protokoli;
 • Individuālais darbs ar vecākiem (ieraksti e-klasē);
 • Ekskursiju (pārgājienu) pieteikumi;
 • Drošības instruktāžas;
 • Ārpusstundu aktivitāšu materiāli (foto u.c.);
 • Diplomi, pateicības u.c. apstiprinājumi par klases aktivitāti un dalību pasākumos, konkursos;
 • Klases audzinātāja darba pašvērtējums (mācību gada beigās).

Klases audzinātāja ikdienas uzdevumi:

 • iepazīstināt skolēnus ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, aktualizēt tos ikdienā, pārrunāt skolēnu pienākumus un tiesības, kopīgi izstrādāt klases iekšējās kārtības noteikumus;
 • informēt par aktualitātēm izglītības iestādes dzīvē;
 • analizēt skolēnu mācību sasniegumus un disciplīnu, viņu izaugsmes dinamiku, motivēt skolēnus veikt pašvērtējumu;
 • veicināt klases kolektīva saliedēšanu, kopīgi ar skolēniem un viņu vecākiem organizējot klases pasākumus (ekskursijas, tikšanās, klases vakari u.c.) un veidojot klases tradīcijas;
 • iesaistīt skolēnus izglītības iestādes organizētajos ārpusstundu pasākumos;
 • organizēt skolēnu līdzdalību klases un izglītības iestādes vides saglabāšanā un sakopšanā;
 • motivēt skolēnus iesaistīties skolēnu pašpārvaldē un ārpusstundu darbībā, tajā skaitā interešu izglītības programmās;
 • sniegt atbalstu savas audzināmās klases skolēniem, ievērojot skolēnu individuālās īpatnības, sekmēt viņu personības attīstību;
 • motivēt skolēnus iesaistīties Karjeras izglītības aktivitātēs.

Klases audzinātājs, ņemot vērā izglītības iestādes audzināšanas programmu un plānu un klases raksturojumu un skolēnu vajadzības, izstrādā audzināšanas darba plānu, kurā plāno un īsteno:

 • klases stundu tematus diskusijām,
 • skolēnu, viņu vajadzību un interešu izpēti sadarbībā ar pārējiem pedagogiem un atbalsta personālu,
 • sadarbību ar skolēniem un viņu vecākiem,
 • ārpusstundu aktivitātes klases/grupas kolektīva saliedēšanā.

Viens no pedagoga, kurš veic klases audzināšanas darbu, uzdevumiem ir organizēt klases audzināšanas stundas. VISC ir izveidojis metodisko materiālu “Ieteikumi klases stundu programmas īstenošanai”, kas palīdz mērķtiecīgi plānot un īstenot klases stundas par šādām tematiskām grupām:

 • sevis izzināšana un pilnveidošana,
 • piederība valstij,
 • pilsoniskā līdzdalība,
 • veselība un vide,
 • karjeras izvēle,
 • drošība.

Klases audzinātāju sanāksmes:

 • 08.2018. – 7. un 10.klašu audzinātāju sanāksmes ar mērķi izveidot 7. un 10.klašu skolēnu uzvedības priekšrakstus;
 • 09.2018. – 2018./2019.m.g. audzināšanas darba prioritātes, informācija par klašu audzinātāju dokumentāciju.

 Vecāku sapulces:

 • 1.semestrī – septembra pēdējā, oktobra pirmās nedēļas;
 • 2.semestrī – vienu vai vairākas reizes pēc nepieciešamības;
 • 29.08.2018. – skolas vecāku sapulce Valmieras Kultūras centrā par skolas darba organizāciju skolas pārbūves laikā;
 • 2.semestrī – skolas vecāku sapulce par aktualitātēm skolas darbā pēc skolas pārbūves pabeigšanas.

Citi klases pasākumi:

 • Mācību ekskursijas, projektu nedēļa, Olimpiskā diena, sporta dienas, skolas talkas.

Ieteicamie klases pasākumi:

 • Teātru, muzeju un kino apmeklējumi, piedalīšanās dažādos projektos un labdarības pasākumos, akcijās, konkursos, iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā, ZZ čempionātā u.c.

Plānotie ārpusstundu pasākumi 2.semestrim

Datums

Pasākums

Atbildīgie

Janvāris

30.01.VPĢ Skolēnu domes saliedējošs pasākums (darbs par skolas vērtībām, gatavošanās jaunās pašpārvaldes vadības vēlēšanām)

I.Lakuča,

Skolēnu dome

21.01.-28.02.Draudzīgais aicinājumsS.Gredzena

 Februāris

13.02.Ēnu dienaL.Lāce, klašu audzinātāji
14.02.Mūsdienu deju un vokāli instrumentālo ansambļu koncerts – skate Valmieras Kultūras centrāL.Mīļā, I.Lakuča

 Marts

21.03.Žetona vakara izrādes ģenerālmēģinājums12.klašu skolēni, 12.kl.audz., I.Lakuča
22.03.5.-9.klašu un jaukto koru skate V.5.V.S.Eliņa, I.Točs, I.Lakuča
23.03.Žetona vakarsI.Lakuča, 12. un 11.klašu audzinātāji
29.03.Mūsdienu deju modelēšanas koncerts XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lieluzvedumam “Augstāk par zemi” Zemgales Olimpiskajā centrā JelgavāL.Mīļā, I.Lakuča

 Aprīlis

5.04.Teātra sporta reģionālais turnīrsA.Ziņģīte, I.Lakuča
9.04.Valmieras deju apriņķa skolēnu tautas deju kolektīvu skate Valmieras Kultūras centrā

G.Kļaviņa, I.Lakuča

25.04.

Aerobikas un piramīdu festivāls

Valmieras Kultūras centrā

Sporta skolotāji,

Skolēnu dome,

I.Lakuča

24.-30.04.Skolas sakopšanas TALKA

I.Lakuča,

klašu audzinātāji

Datums tiks precizētsKARJERAS DIENA „Veru durvis uz augstskolu”L.Lāce
Datums tiks precizētsAtvērto durvju diena topošajiem 10.klašu skolēniemL.Lāce
26.-27.04.12.Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivāls “…un es iešu un iešu”A.Ziņģīte, I.Lakuča

 Maijs

9.05.Karoga svētkiM.Bušmanis
10.05.Valmieras bērnu un jauniešu kolektīvu koncerts, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Vidzemes Olimpiskajā centrāG.Kļaviņa, L.Mīļā, S.Eliņa, I.Točs, I.Lakuča
17.05.Pēdējais zvans 9.un 12.klašu skolēniem

I.Lakuča,

9., 12.klašu audzinātāji

 Jūnijs

8.06.Izlaidums 12.klasēm12.un11.klašu audzinātāji, I.Lakuča
15.06.Izlaidums 9.klasēm9. un 8.klašu audzinātāji, I.Lakuča

2018./2019.m.g. klašu audzinātāji

KlaseAudzinātājs
7.aĒrika Ivanova
7.bLauma Lāce
7.cIveta Šteindāle
7.dEvita Kornete
8.aGita Apsīte
8.bAnda Zīverte
8.cAgita Ziņģīte
9.a Anda Asafreja
9.b Evija Kārkliņa
9.c Ilze Dukure
9.d Sandra Krūze
10.aLita Paulsone
10.bInāra Veita
10.cGuna Taube
11.aMarta Empele
11.bElīna Vīre
11.cInga Mudele
11.dIlze Melne
12.a Māra Gavare
12.b Māris Bušmanis
12.c Ārija Ķīse
12.dDana Ukasa