2017./2018.m.g. PRIORITĀTES audzināšanas darbā

(Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra aktualitātēm un jaunumiem vispārējā, profesionālajā un interešu izglītībā 2017./2018. mācību gadā)

 1. Pašvadības prasmju attīstīšana skolēnos un skolēnu patriotisma un pilsonisko vērtību apguve un pilsoniskā līdzdalība skolas, pilsētas, valsts dzīvē.
 2. Skolēnu pašpārvaldes darbības un ģimnāzijas tradīciju stiprināšana, turpinot gatavošanos Latvijas simtgadei un nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības iespējas.
 3. Bērnu un jauniešu motivēšana iesaistīties interešu izglītībā, uzsākot mērķtiecīgu un plānveidīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un svētkiem 2020.gadā un veicinot skolēnu individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās.
 4. Pedagogu sadarbības un metodiskā darba labās prakses popularizēšana interešu izglītībā un audzināšanas darbā.
 5. Vecāku un skolas sadarbības pilnveidošana, izvēloties jēgpilnas un kvalitatīvas sadarbības formas.

Klases audzinātāja dokumenti:

 • Klases audzinātāja mape;
 • Klases audzināšanas darba plāns (perspektīvais plāns) mācību gadam;
 • Skolēnu izpētes plānojums un veiktās aktivitātes;
 • Skolēnu izpētes materiāli (apkopojums un analīze);
 • Materiāli par audzināšanas darbu klasē (prezentācijas, klases stundu plāni u.c.);
 • Vecāku sapulču protokoli;
 • Individuālais darbs ar vecākiem (ieraksti e-klasē);
 • Ekskursiju (pārgājienu) pieteikumi;
 • Drošības instruktāžas;
 • Ārpusstundu aktivitāšu materiāli (foto u.c.);
 • Diplomi, pateicības u.c. apstiprinājumi par klases aktivitāti un dalību pasākumos, konkursos;
 • Klases audzinātāja darba pašvērtējums (mācību gada beigās).

Klases audzinātāja ikdienas uzdevumi:

 • iepazīstināt skolēnus ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, aktualizēt tos ikdienā, pārrunāt skolēnu pienākumus un tiesības, kopīgi izstrādāt klases iekšējās kārtības noteikumus;
 • informēt par aktualitātēm izglītības iestādes dzīvē;
 • analizēt skolēnu mācību sasniegumus un disciplīnu, viņu izaugsmes dinamiku, motivēt skolēnus veikt pašvērtējumu;
 • veicināt klases kolektīva saliedēšanu, kopīgi ar skolēniem un viņu vecākiem organizējot klases pasākumus (ekskursijas, tikšanās, klases vakari u.c.) un veidojot klases tradīcijas;
 • iesaistīt skolēnus izglītības iestādes organizētajos ārpusstundu pasākumos;
 • organizēt skolēnu līdzdalību klases un izglītības iestādes vides saglabāšanā un sakopšanā;
 • motivēt skolēnus iesaistīties skolēnu pašpārvaldē un ārpusstundu darbībā, tajā skaitā interešu izglītības programmās;
 • sniegt atbalstu savas audzināmās klases skolēniem, ievērojot skolēnu individuālās īpatnības, sekmēt viņu personības attīstību.

 

Klases audzinātājs, ņemot vērā izglītības iestādes audzināšanas programmu un plānu un klases raksturojumu un skolēnu vajadzības, izstrādā audzināšanas darba plānu, kurā plāno un īsteno:

 • klases stundu tematus diskusijām,
 •  skolēnu, viņu vajadzību un interešu izpēti sadarbībā ar pārējiem pedagogiem un atbalsta personālu,
 • sadarbību ar skolēniem un viņu vecākiem,
 • ārpusstundu aktivitātes klases/grupas kolektīva saliedēšanā (ekskursijas, projektu nedēļu, sporta un tūrisma dienas, talkas – atbilstoši skolas darba plānam).
 • pēc klases audzinātāja izvēles – teātru, muzeju un kino apmeklējumi, piedalīšanās atsevišķos projektos vai labdarības pasākumos, akcijās, konkursos, ZZ čempionātā utt.

Viens no pedagoga, kurš veic klases audzināšanas darbu, uzdevumiem ir organizēt klases audzināšanas stundas. VISC ir aktualizējis un pilnveidojis metodisko līdzekli Klases stundu programmas paraugs, kas palīdz mērķtiecīgi plānot un īstenot klases stundas par šādām tematiskām grupām:

 • sevis izzināšana un pilnveidošana,
 • piederība valstij,
 • pilsoniskā līdzdalība,
 • veselība un vide,
 • karjeras izvēle,
 • drošība.

Klases audzinātāju sanāksmes:

 • 09.2017. – 2017./2018.m.g. audzināšanas darba prioritātes, informācija par klašu audzinātāju dokumentāciju, tematiska nodarbība par pašvadības prasmju attīstīšanu skolēnos „Savas dzīves saimnieks. Ieskats FranklinCovey.EDUCATION programmā  “Līderis manī””.

 Vecāku sapulces:

 • 1.semestrī – septembra pēdējā, oktobra pirmās nedēļas;
 • 2.semestrī – vienu vai vairākas reizes pēc nepieciešamības;
 • 16.10.2017. – skolas vecāku sapulce;
 • 14.12.2017. – Labdarības koncerts vecākiem.

Citi klases pasākumi:

 • Mācību ekskursijas, projektu nedēļa, Olimpiskā diena, sporta dienas, skolas talkas.

Ieteicamie klases pasākumi:

 • Teātru, muzeju un kino apmeklējumi, piedalīšanās dažādos projektos un labdarības pasākumos, akcijās, konkursos, iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā, ZZ čempionātā u.c.

Plānotie ārpusstundu pasākumi           

Datums

Pasākums

Atbildīgie

 

Janvāris

 
24.01.Čību diena. Jūties kā mājās!Skolēnu dome
24.01.Kino vakars VPĢ skolēniemI.Lakuča, Skolēnu dome
22.01.-28.02.Draudzīgais aicinājumsS.Gredzena
 

Februāris

8.02.Žetona vakara izrādes ģenerālmēģinājums12.klašu skolēni, 12.kl.audz., I.Lakuča
10.02.Žetona vakarsI.Lakuča, 12. un 11.klašu audzinātāji
14.02.Mūsdienu deju koncerts – skate Valmieras Kult.c.L.Mīļā, I.Lakuča
14.02.Ēnu dienaL.Lāce, klašu audzinātāji
16.02.Valentīndienas balleI.Lakuča, Skolēnu dome
23.02.Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” Kocēnu Kult.n.I.Lakuča
 

Marts

2.03.19. Valsts turnīra Teātra sports reģionālā skate Valmieras Pārgaujas ģimnāzijāA.Ziņģīte, I.Lakuča
7.03.Skatuves runas konkurss Kocēnu Kult.n.A.Ziņģīte, latv.val.skolotāji
23.03.Pavasara balleI.Lakuča, Skolēnu dome
27.03.KARJERAS DIENA „Veru durvis uz augstskolu”L.Lāce
 

Aprīlis

4.04.5.-9.klašu un jaukto koru skate V.5.V.S.Eliņa, I.Točs, I.Lakuča

14.04.

 

Valmieras deju apriņķa tautas deju kolektīvu skate Valmieras Kultūras centrā (piedalās 10.-12.klašu “Pārgaujas delveri”)G.Kļaviņa, I.Lakuča
18.04.Aerobikas un piramīdu festivāls (Valmieras Kultūras centrā)Sporta skolotāji, Skolēnu dome, I.Lakuča
18.04.Skolas balleI.Lakuča, Skolēnu dome
21.-25.04.Skolas sakopšanas TALKAI.Lakuča, klašu audzinātāji
aprīlisAtvērto durvju dienaL.Lāce
20.-21.04.11.Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivāls “…un es iešu un iešu Latvijas 100gadē…”; Latvijas valsts 100gadei veltītā skolu teātra izrāžu parādeA.Ziņģīte, I.Lakuča
27.04.Valmieras deju apriņķa skolēnu tautas deju kolektīvu obligātā repertuāra pārbaudes seminārs Valmieras Kult.c.G.Kļaviņa, I.Lakuča
 

Maijs

2.05.VPĢ pašdarbības kolektīvu svētki – teatralizēts uzvedums “VELLA KALPI” Valmieras Kult.c.I.Lakuča, interešu izglītības programmu vadītāji
10.05.Karoga svētki (ja būs telpas)M.Bušmanis
18.05.Pēdējais zvans 9.un 12.klašu skolēniemI.Lakuča, 9., 12.klašu audzinātāji
26.05.Valmieras deju apriņķa tautas deju kolektīvu deju svētki Valmieras estrādēG.Kļaviņa, I.Lakuča
 

Jūnijs

15.06.Izlaidums 9.klasēm Valmieras Kult.c.9.un 8.klašu audzinātāji, I.Lakuča
16.06.Izlaidums 12.klasēm Valmieras Kult.c.12. un 11.klašu audzinātāji, I.Lakuča
30.06.-8.07.Latvijas 100gadei veltītie Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētkiI.Lakuča, G.Kļaviņa

VPĢ direktores vietniece audzināšanas darbā Ilva Lakuča

2017./2018.m.g. klašu audzinātāji

KlaseAudzinātājs
7.aGita Apsīte
7.bAnda Zīverte
7.cAgita Ziņģīte
8.a  Anda Asafreja
8.b Evija Kārkliņa
8.c Ilze Dukure
8.d Sandra Krūze
9.aGuna Taube
9.bInāra Bērziņa
9.cLita Paulsone
10.aMarta Empele
10.bElīna Vīre
10.cInga Mudele
10.dIlze Melne
11.a Māra Gavare
11.b Māris Bušmanis
11.c Ārija Ķīse
11.dDana Ukasa
12.aEvita Kornete
12.bSolvita Eliņa
12.cAstra Pacēviča